Algemene voorwaarden Diëtistenpraktijk Hester Visser

Algemeen

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
 • Cliënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
 • Dieet: voeding op medische indicatie.
 • Dieetadvisering: is het geheel van activiteiten dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen, opheffen, verminderen of compenseren van met voeding samenhangende of met voeding beïnvloedbare stoornissen, beperkingen en participatieproblemen.
 • Voedingsadvies: advies over gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie en verwijzing, komt voor eigen rekening.

 

 1. De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.
 2. Indien er sprake is van dieetadvisering kan de begeleiding van de patiënt niet eerder starten dan nadat de patiënt een verwijzing van een arts, tandarts, psychiater of andere medische specialist kan overleggen.
 3. De diëtist informeert de cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten tegen een door de NZa bepaald maximum uurtarief dieetadvisering.
 4. Deze behandeltijd bestaat uit de tijd die de cliënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht én de tijd die de diëtist heeft besteed aan cliëntgebonden werkzaamheden waarbij de cliënt niet aanwezig is.
 5. De cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.
 6. Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diëtist een contract mee heeft, tot een maximum van 3 behandeluren per kalenderjaar uit de basisverzekering. Hiervoor gelden de prijzen, die met betreffende verzekeraar contractueel zijn vastgelegd. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van de 3 behandeluren, ontvangt de cliënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist. Indien de cliënt aanvullend verzekerd is voor dieetadvisering worden de declaraties die binnen de aanvullende verzekering vallen, ook via VECOZO rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend.
 7. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
 8. Indien de cliënt een gemaakte afspraak met de diëtist niet eerder dan 24 uur, op een werkdag, voor de afspraak telefonisch of via het antwoordapparaat van nummer 0513-841178 annuleert, brengt diëtist het voorgenomen consult bij die cliënt in rekening. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief, maximaal €45,00. Deze rekening wordt rechtstreeks bij de cliënt in rekening gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt deze tijd niet en de gereserveerde tijd gaat niet af van de 3 uur behandeltijd vanuit het basispakket.
 9. De cliënt kan te allen tijde de behandelingen beëindigen, mits diëtist 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan op de hoogte is gesteld.
 10. De diëtist kan de behandelingen beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
 11. De artikelen 4 tot en met 10 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.

 Aansprakelijkheid

 1. Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat is te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Betalingsvoorwaarden Diëtist

 1. De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
 2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.
 3. Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt.
 5. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
 6. Klachten over uw behandeling kunnen worden besproken met uw diëtist. Een klacht die niet onderling kan worden opgelost, kunt u indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris via bemiddeling@quasir.nl. De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost dan kunt uw klacht indienen bij Geschilleninstantie Zorggeschil (GZ) , via  info@zorggeschil.nl . Kijk voor meer informatie op www.zorggeschil.nl. De geschilleninstantie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen. Hiervoor betaalt u €50,- als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit €100,-. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Facturatie

 1. Declaratie van de kosten geschiedt rechtstreeks aan de zorgverzekeraars. Indien dit niet mogelijk is ontvangt de cliënt van diëtist een factuur voor de afgenomen diensten.

Huisbezoek

 1. Voor bezoek aan huis geldt een toeslag van € 26,75 naast het uurtarief. Dit vaste bedrag is gebaseerd op 25 minuten en omvat reistijd en kilometervergoeding.

 Kwaliteitsregister

 1. Mevrouw H. Visser heeft voldaan aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep diëtisten die noodzakelijk zijn voor periodieke registratie in het kwaliteitsregister Paramedici ex. Art. 34 Wet Big voor de periode 10 september 2019 tot en met 10 september 2024.
 2. Mevrouw E. Oenema heeft voldaan aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep diëtisten die noodzakelijk zijn voor periodieke registratie in het kwaliteitsregister Paramedici ex. Art. 34 Wet Big voor de periode 25 juni 2017 tot en met 25 juni 2022.
 3. Mevrouw M.R. Scheltens heeft voldaan aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep diëtisten die noodzakelijk zijn voor periodieke registratie in het kwaliteitsregister Paramedici ex. Art 34 Wet Big voor de periode 2 maart 2021 tot en met 2 maart 2026.